no-image

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

BBQworkshops.nl: BBQworkshops.nl is een online platform waar BBQ fanatiekelingen een passende BBQ workshop kunnen vinden. BBworkshops.nl is een handels- domeinnaam van BBQ Pitmaster Community B.V.
Aanbieder: De natuurlijke of rechtspersoon die op de BBQworkshops.nl website workshops aanbiedt.
Bezoeker: Iedere bezoeker van de BBQworkshops.nl website die een workshop zoekt.
Wederpartij: Iedere contractpartij van de BBQworkshops.nl website, waaronder maar niet uitsluitend een aanbieder, deelnemer of een adverteerder.
Content: Alle informatie – ongeacht de vorm – die is geplaatst op de BBQworkshops.nl website.
Workshop – Evenement welke onder vrijetijdsbesteding valt indien de deelnemer particulier is. Evenement welke onder zakelijke besteding valt wanneer deelnemer vanuit zakelijk oogpunt deelneemt en daarmee zakelijke deelnemer is.


Artikel 2: Werkingssfeer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de BBQworkshops.nl website enerzijds, en een aanbieder en/of een deelnemer en/of een andere contractspartij.
Eenieder die de BBQworkshops.nl website bezoekt, verklaart daarmee meerderjarig te zijn, althans toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger voor dat bezoek te hebben verkregen.


Artikel 3: Huisregels

Op de BBQworkshops.nl website dient iedereen zich te onthouden van uitingen die onrechtmatig, in strijd met de goede zeden, de openbare orde en/of goede smaak zijn, zulks ter vrije beoordeling van de BBQworkshops.nl website.
Het staat de BBQworkshops.nl website vrij aangeboden content dusdanig te wijzigen dat het geschikt is voor de toepassing die de BBQworkshops.nl website geraden acht.
De BBQworkshops.nl website is geen partij bij de overeenkomst tussen aanbieder en deelnemer en kan derhalve niet instaan voor de veiligheid, rechtmatigheid, juiste beschrijving of andere eigenschappen van de workshops; dat geldt ook voor de (rechts)personen van de aanbieders en deelnemers.


Artikel 4: Het plaatsen van een BBQ workshop en verkopen van tickets

Op de BBQworkshops.nl website kan een aanbieder zich aanmelden ten einde zich te laten registreren om workshops aan te bieden en tickets te verkopen. Aan de hand van de door de aanbieder vermelde gegevens zal vervolgens een account worden gemaakt. De aanbieder staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangereikte gegevens.
Het verkrijgen van een account op de BBQworkshops.nl website is gratis. De BBQworkshops.nl website kan naar eigen inzicht bepalen of een account zal worden verstrekt. De BBQworkshops.nl website draagt zorg om kwalitatief hoogwaardige workshops van workshopaanbieders te tonen en behoudt zich het recht voor om workshops te verwijderen.
De aanbieder verklaart dat de door hem aangeleverde gegevens en content geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden.
Het staat de BBQworkshops.nl website vrij naar eigen inzicht af te wijken van de opgegeven informatie, in het bijzonder betreffende de selectiecategorieën of de omschrijving anderszins van de workshop. Eveneens staat het de BBQworkshops.nl website vrij wijzigingen aan brengen in de content, of de content geheel of gedeeltelijk te verwijderen wanneer deze strijdig is met de belangen van zowel BBQworkshops.nl als de BBQ Pitmaster Community.
De aanbieder dient voortdurend als een ‘goed huisvader’ zijn content op de BBQworkshops.nl website aan te leveren dan wel te beheren. Dat betekent ondermeer, maar niet uitsluitend, dat hij gehouden is om op een zorgvuldige wijze de workshop aan te bieden, dat hij de workshop zelf zal verzorgen, dat deze aanbieding serieus is en daadwerkelijk moet kunnen leiden tot het houden van een workshop.


Artikel 5: Overeenkomst tussen aanbieder en deelnemer - wijze van betalen en annuleren

De BBQworkshops.nl website is geen partij bij de overeenkomst tussen de aanbieder en deelnemer. Wijziging / Annuleren van een boeking door een deelnemer kan alleen in overleg met de workshopaanbieder. Hierover beslist de workshop aanbieder in kwestie. BBQworkshops.nl is hierin geen partij.
Voor zover de workshop wordt geannuleerd terwijl er al wel aanmeldingen hebben plaatsgevonden dient de aanbieder de deelnemers hierover te informeren. Indien dit niet gebeurt staat het de BBQworkshops.nl website vrij de aanbieder uit te sluiten voor het toekomstige gebruik van de BBQworkshops.nl website.


Artikel 6: Tekortkoming wederpartij

Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de BBQworkshops.nl website niet toegestaan om hyperlinks of andere verwijzingen naar de BBQworkshops.nl website te gebruiken, behoudens enkel en alleen een verwijzing naar de homepage van de BBQworkshops.nl website betreft. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de BBQworkshops.nl website niet toegestaan enige inhoud van de BBQworkshops.nl website te kopiëren of anderszins te verveelvoudigen.
In geval van een tekortkoming van een wederpartij behoudt de BBQworkshops.nl website zich het recht voor haar websitecontent te wijzigen of te verwijderen, functies te beperken, de partij verdere toegang tot de site te ontzeggen, en aan derden – zoals justitie of rechthebbenden – gegevens van de wederpartij te verstrekken.


Artikel 7: Aansprakelijkheid

De BBQworkshops.nl website is een online platform waar BBQ fanatiekelingen een passende BBQ workshop kunnen vinden, maar kan niet instaan voor de daadwerkelijke en praktische uitvoering van deze workshops. De BBQworkshops.nl website kan geen aansprakelijkheid accepteren voor de workshops die op de BBQworkshops.nl website zijn geplaatst. Aanbieder en deelnemer accepteren dat de BBQworkshops.nl website geen actief beleid heeft om de inhoud van de website te screenen. Voor zover wordt verwezen naar sites en/of ander materiaal van derden aanvaardt de BBQworkshops.nl website geen aansprakelijkheid.
De BBQworkshops.nl website is nimmer aansprakelijk voor iets anders dan de door of vanwege zelf verrichte prestaties en/of geleverde zaken voortkomende uit een eventueel gesloten overeenkomst. In geval de wederpartij de BBQworkshops.nl website aansprakelijk stelt, is hij gehouden te bewijzen dat de gestelde wanprestatie het rechtstreekse gevolg is van een tekortkoming door de BBQworkshops.nl website van uitsluitend datgene dat door of vanwege haar zelf is gepresteerd en/of geleverd. De BBQworkshops.nl website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de deelname aan een workshop.
De BBQworkshops.nl website is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade vanwege een wanprestatie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de BBQworkshops.nl website ten gevolge waarvan de (gevolg)schade is geleden.
De BBQworkshops.nl website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische middelen aan elektronische middelen, in het bijzonder doch niet uitsluitend als gevolg van schade door computervirussen, manipulatie door derden anderzijds en/of schade als gevolg van het vertraagt al dan niet ontvangen van (elektronische) communicatie.
Voor zover de BBQworkshops.nl website zich in een overeenkomst heeft verplicht tot het (gedeeltelijk) sluiten van een verzekering in verband met de uitvoering van de overeenkomst, is aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder deze verzekering voor uitkering in aanmerking komt, verminderd met het eigen risico dat geldt voor de BBQworkshops.nl website. In alle andere gevallen is de BBQworkshops.nl website slechts aansprakelijk voor hoogstens één keer het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst.


Artikel 8: Overmacht

De BBQworkshops.nl website is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige/volledige uitvoering van overeenkomsten, indien dit het gevolg is van een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming, te weten overmacht. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: storingen in de technische systemen van haar zelf, van toeleveranciers of derden waarvan de BBQworkshops.nl website afhankelijk is, niet tijdige levering van bestelde zaken/wanprestatie door leveranciers van de BBQworkshops.nl website, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, ernstige belemmering van de bereikbaarheid, belemmeringen van overheidswege, uitsluiting van werknemers en arbeidsonlusten, gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen, oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden. In geval van tijdelijke overmacht heeft de BBQworkshops.nl website het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
In geval van blijvende overmacht zal de BBQworkshops.nl website daarvan mededeling doen aan de wederpartij en wordt de overeenkomst door de BBQworkshops.nl website geheel of gedeeltelijk ontbonden.
De BBQworkshops.nl website is nimmer gehouden tot vergoeding of ongedaanmaking van enige schade of van enig nadeel, hoe ook genaamd, direct of indirect voortvloeiend uit opschorting en/of ontbinding ten gevolge van overmacht.


Artikel 9: Vrijwaring

De wederpartij zal de BBQworkshops.nl website vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden door of in verband met de door de BBQworkshops.nl website geleverde diensten en/of producten.


Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten en geschillen is Nederlands recht van toepassing.

WORDT EEN BETERE BBQ PITMASTER EN KRIJG TOEGANG TOT ALLE FUNCTIONALITEITEN

MELD JE NU AAN Wanneer je al een member bent, login, Add Workshop om toegang te krijgen tot alle content.